Contacta amb nosaltres

Contacte

Pàgina de Contacte

Si desitja realitzar alguna consulta, demanar un pressupost o necessita més informació sobre qualsevol dels nostres serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres i li respondrem el més aviat possible.A SDN Serveis De Neteja sempre trobaràs algú a l’altra banda del telèfon. Deixa el teu telèfon al formulari de contacte i et trucarem.El nostre objectiu és millorar contínuament i tenir clients satisfets.Les relacions entre empleats de la llar, ocupadors i Seguretat Social han canviat per complet. Encara que només tinguis servei domèstic unes hores a la setmana, et concerneix. Aclareix els teus dubtes sobre els tràmits, els costos i les teves responsabilitats, contacte amb nosaltres.¿A casa teva treballa una empleada de llar? Treballes tu com empleat de llar? T’interessa conèixer bé el sistema especial d’empleats de la llar i saber el que cal cotitzar? Aquí trobaràs la informació necessària,o si ho prefereixes contacta amb nosaltres.Resum de la Nova Llei Empleada Llar i Servei DomèsticEs considera relació laboral especial del servei de la llar familiar.Activitats incloses:
 • Tasques domèstiques
 • Cura o atenció de la família
 • Altres treballs com guarderia, jardineria, conducció de vehicles, quan formen part del conjunt de tasques domèstiques
Activitats excloses:
 • Relacions concertades per empreses o ETT
 • cuidadors professionals
 • Cuidadors no professionals en situació de dependència en el seu domicili
 • Treball a títol d’a mistad, benevolència o bon veïnatge
La contractació es realitzarà de forma directa o a través dels serveis públics d’ocupacióInformació sobre els elements essencials del contracte. Sempre que la durada sigui superior a 4 setmanes, el treballador ha de rebre informació dels elements essencials del contracte si aquests no figuren en el contracte formalitzat per escrit, que a més dels aspectes generals (identificació de les parts, salari, jornada, etc ) inclourà:
 • Prestacions salarials en espècie
 • Durada i distribució dels temps de presència
 • Sistema de retribució
 • El règim de pernoctes de l’empleat de llar al domicili familiar
 • Durada del contracte
El contracte podrà celebrar-se per temps indefinit o per una durada determinada en els casos legalment previstosRetribucions
 • Es garanteix, com a mínim, el pagament en metàl · lic del Salari Mínim Interprofessional en còmput anual, per sota de la quantia no serà possible realitzar cap descompte per salari en espècie per manutenció o allotjament.
 • El treballador o treballadora tindrà dret a dues pagues extraordinàries a l’any
 • Els treballadors per hores, en règim extern, perceben una retribució global per les hores efectivament treballades, que inclou la totalitat dels conceptes retributius (salari pel temps treballat, més les parts proporcionals del descans setmanal, vacances i pagues extraordinàries)
 • La documentació del salari es realitzarà mitjançant el lliurament al treballador d’un rebut de salaris en els termes acordats per les parts.
Jornada, vacances i permisos
 • La jornada màxima setmanal serà de 40h de treball efectiu, sense perjudici dels temps de presència, a disposició de l’ocupador, que poguessin acordar-se entre les parts.
 • Els temps de presència tindran la durada i seran objecte de retribució o compensació en els termes que les parts acordin, i no podrà excedir de 20h setmanals de mitjana en un període d’un mes, llevat que les parts convinguin en la seva compensació per períodes equivalents de descans . La seva retribució no serà de quantia inferior a la corresponent a les hores ordinàries.
 • Entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi haurà d’haver un descans mínim de 12h, podent reduir a 10 en cas de l’empleat de llar intern compensant la resta fins 12h en períodes de fins a 4 setmanes.
 • L’empleat intern disposarà almenys de 2h diàries per als menjars principals. Aquest temps no computa com a temps de treball, sinó de descans.
 • El període de vacances anuals serà de 30 dies naturals que podran fraccionar en 2 o més períodes, si bé almenys un d’ells serà com a mínim de 15 dies consecutius. En defecte de pacte sobre l’o els períodes de vacances, 15 dies podran fixar-se per l’empresari, d’acord amb les necessitats familiars i la resta es triarà lliurement per l’empleat. Aquestes dates han de ser conegudes amb 2 mesos d’antelació a l’inici del seu gaudi.
 • Durant el període o períodes de vacances, l’empleada de llar no estarà obligada a residir al domicili familiar o al lloc on es desplaci la família o algun dels seus membres.
 • El treballador tindrà dret al gaudi de les festes i permisos previstos per a la resta de treballadors.
La relació laboral pot extingir per:
 • Acomiadament disciplinari, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l’Estatut dels Treballadors.
 • Si l’acomiadament es declara improcedent per la jurisdicció competent, les indemnitzacions, que s’abonaran en metàl · lic, són equivalents al salari corresponent a 20 dies naturals multiplicats pel nombre d’anys de servei, amb el límit de 12 mensualitats.
 • Desistiment de l’ocupador. Si la relació hagués estat superior a 1 any, l’empresari haurà de concedir un termini de preavís de 20 dies abans, sent de 7 dies en la resta de casos.
 • En aquest cas, haurà de preparar una indemnització de 12 dies naturals per any de servei, amb el límit de 6 mensualitats.
Afiliació, Alta i Baixa a la Seguretat Social. 
 • Si l’empleat treballa en diverses llars, correspon a cadascuna de les famílies.
 • Termini de presentació: abans de l’activitat laboral i la baixa s’haurà de presentar en els 6 dies naturals següents al cessament del treball.
 • Cotitzacions a la Seguretat Social
 • S’elimina el cost únic i es realitzarà segons l’escala establerta en funció de la retribució de l’empleada de llar.
 • El tipus de cotització per contingències comunes aniran variant des del 2012 fins al 2018. A partir del 2019, el tipus de cotització i la seva distribució entre l’ocupador i empleat seran els que s’estableixen amb caràcter general per al règim general de la Seguretat Social.
 • L’empleat de llar no cotitza per desocupació en no estar coberta aquesta contingència.
 • El pagament de les cotitzacions es farà efectiu durant el mes següent a la seva meritació.
 • L’obligació de cotitzar es manté des del començament de l’activitat fins al cessament en aquesta activitat.
 • Incentius.
 • Durant els propers 3 anys, s’aplicarà una reducció del 20% a les cotitzacions meritades per la contractació de persones que prestin serveis domèstics i quedin incorporades al servei especial.
 • Aquesta reducció es pot augmentar fins al 45% per a famílies nombroses sempre que els empleats de llar prestin serveis de manera exclusiva.
Més informació…Per a qualsevol consulta o aclariment no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.